Regulamin:
"Krajowy Rejestr BIP"
obowiązuje od dnia 5 maja 2015r.

§1

Definicje

 1. Organizator Rejestru (lub Organizator) – IDcom Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, 61-869, przy ulicy Garbary 51/9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000765073, posiadająca numery: REGON 382234176 oraz NIP 783-179-53-07.
 2. Krajowy Rejestr Biuletynów Informacji Publicznej (lub Rejestr) – należy przez to rozumieć rejestr prowadzony przez Organizatora w ramach Programu pod adresem internetowym www.krbip.pl.
 3. Jednostka publiczna (lub Jednostka) – należy przez to rozumieć jednostki publiczne, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.), które dokonały samodzielnego wpisu do Rejestru lub zostały dopisane do Rejestru automatycznie poprzez udział w Programie.
 4. Program Publicznie Przejrzyści, (lub Program) – należy przez to rozumieć program wspierania i promocji jednostek publicznych prowadzony przez Organizatora pod adresem internetowym www.publicznie-przejrzysci.pl
 5. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej, (lub strona podmiotowa BIP)– należy przez to rozumieć stronę podmiotową BIP w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.).
 6. Wizytówka KRBIP – strona internetowa w Rejestrze utworzona na rzecz jednostek publicznych, których adresy stron podmiotowych BIP zostały dodane do Rejestru.
 7. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).
 8. Regulamin Rejestru (lub Regulamin) – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.
 9. Umowa – umowa dotyczy wdrożenia, udostępnienia i utrzymania strony podmiotowej BIP przez Organizatora na rzecz Jednostki.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Rejestr organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Rejestru jest nieokreślony.
 3. Regulamin to podstawowy dokument określający warunki na jakich można dokonać wpisu w Rejestrze.
 4. Jednostka dokonując wpisu do Rejestru akceptuje warunki Regulaminu.
 5. Rejest prowadzony jest nieodpłatnie.

§3

Cel Rejestru

Rejestr prowadzony jest w celu wyeksponowania krajowych jednostek publicznych, które zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.), posiadają własne i odrębne strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej.

§4

Warunki wpisu w Rejestrze

Dokonanie wpisu w Rejestrze możliwe jest na dwa sposoby:

 1. Samodzielnie – wpisu dokonuje przedstawiciel jednostki publicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie www.krbip.pl.
  1. Publikacja wpisu w Rejestrze jest możliwa po wcześniejszym zaakceptowaniu wpisu przez Organizatora.
  2. Organizator zastrzega, że dokona publikacji wpisów pochodzących tylko od sprawdzonych i zweryfikowanych Jednostek.
  3. Warunkiem oznaczenia wpisu na mapie Rejstru jest podanie pełnych danych Jednostki oraz ręczne ustawienie wskaźnika mapy.
 2. Automatycznie – wpisu dokonuje Organizator w dniu podpisania Umowy. W tym miejscu zastosowanie znajduje Regulamin Programu Publicznie Przejrzyści.

§5

Zmiana/ usunięcie wpisu w Rejestrze

 1. W celu dokonania zmiany lub usunięcia samodzielnego wpisu w Rejestrze należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@krbip.pl.
 2. Organizator zastrzega, iż nie jest możliwe samodzielne dokonywanie zmian we wpisach już dokonanych w Rejestrze.

§6

Wizytówka KRBIP

 1. Wizytówka KRBIP po dokonaniu pełnego i samodzielnego wpisu zawiera takie informacje jak:
  1. Adres strony podmiotowej BIP
  2. Dane teleadresowe
  3. Stanowiska
 2. Wizytówka KRBIP po dokonaniu automatycznego wpisu zawiera takie informacje jak:
  1. Adres strony podmiotowej BIP
  2. Dane teleadresowe
  3. Stanowiska
  4. Certyfikaty

§7

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z dokonaniem wpisów do Rejestru należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@krbip.pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator zastrzega, że pozostawi zgłoszenia bez odpowiedzi jeśli będą dotyczyły nieznajomości postanowień Regulaminu.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.krbip.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator poinformuje Jednostki o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.krbip.pl
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.